Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

1. Objednávka sa považuje za platnú len v tom prípade, že sú o Objednávateľovi v objednávke spísané všetky identifikačné údaje potrebné k fakturácii a že je objednávka podpísaná samotným Objednávateľom alebo osobou zodpovednou konať v mene Objednávateľa.

2. V prípade, že nastanú zmeny v identifikačných údajoch Objednávateľa, je Objednávateľ povinný o zmenách bezodkladne informovať Dodávateľ, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musel Dodávateľ vynaložiť.

3. Uvedením osobných údajov Objednávateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov a zároveň súhlasí, že ho Dodávateľ bude kontaktovať za účelom spracovania prieskumu spokojnosti (nariadenie Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov).

Predmet Objednávky

4. Predmetom Objednávky je záväzok Dodávateľa vykonať pre Objednávateľa určité dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi cenu za jeho vykonanie.

5. Dodávateľ je povinný vykonať práce výlučné v dohodnutom rozsahu. Akékoľvek práce nad dohodnutý rozsah diela je Dodávateľ oprávnený vykonať len na základe osobitnej písomnej dohody s Objednávateľom. Ak Dodávateľ začne s vykonávaním takýchto prác pred uzavretím osobitnej písomnej dohody s objednávateľom, Objednávateľ nie je povinný takéto práce prevziať a ani za ich vykonanie zaplatiť.

6. V prípade objednávky na jednotkovú cenu medzi Objednávateľom a Dodávateľom, sa skutočný rozsah objednaných prác, ktoré boli vykonané, zaznamená na preberací protokol, na základe ktorého sa bude fakturovať

Cena a platobné podmienky

7. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela len na základe faktúry vystavenej Dodávateľom a doručenej Objednávateľovi, prílohou ktorej budú doklady preukazujúce vykonanie diela - preberacie protokoly,výkazy o vykonanej práci . Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúr Objednávateľovi.

8. V prípade, že sa budú vykonávať práce podľa Zákona c. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2016 a budú splnené všetky podmienky podľa tohto zákona, Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že vykonané práce sa budú fakturovať v režime prenesenia daňovej povinnosti.

Spôsob vykonania diela

9. Odberateľ je povinný sprístupniť Dodávateľovi zdroje vody a elektriny na riadne vykonanie všetkých prác na objekte.

10. V prípade, že v podmienkach nepriaznivého

počasia bude musieť dodávateľ rozdeliť

realizáciu prác na niekoľko dní a budú splnené

všetky náležitosti objednávky, dodávateľovi

nevzniká povinnosť odstraňovať vady

vzniknuté na objekte v čaše od skončenia prác v jeden deň do začatia prác v nasledujúci deň. V prípade takýchto škôd a navýšenia prác o ďalšie činnosti budú po písomnom súhlase odberateľa a dodávateľa všetky ďalšie práce zaznamenané fotodokumentáciou a na preberacom protokole a budú fakturované podľa platného cenníka Dodávateľa.

11. Pri činnostiach, ktoré sú ovplyvnené klimatickými podmienkami, tzn. že nie je možná ich realizácia za nepriaznivých klimatických podmienok (teplota denná a nočná nesmie klesnúť pod 10°C a nesmie byt vyššia ako 30°C , vlhkosť nesmie presiahnuť 80%, bez silného vetra a zrážok), dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu realizácie a stanovenie poctu dní prác podľa aktuálneho počasia. Ak budú práce vykonávané niekoľko dní, po vykonaní prác v každý deň bude vystavený preberací protokol, v ktorom budú zaznamenané všetky práce vykonané v daný deň a bude podpísaný zodpovednými osobami zo strany odberateľa aj dodávateľa..

Prevzatie diela a záruka

14. Podpísaním Preberacieho protokolu je dielo ako celok odovzdané v plnej kvalite, bez závad alebo nedostatkov. V prípade vzniku budú všetky Závady a nedostatky zaznamenané a riadne zapísane v preberacom protokole. Dodávateľ sa po podpísaní a odovzdaní diela zbavuje zodpovednosti za vady diela vzniknuté odberateľom alebo treťou stranou po prevzatí Objednávateľom. Dielo je v okamihu prevzatia Objednávateľom dokončené.

15. Dodávateľ vyhlasuje, že pri činnosti - nanášanie antigrafitového náteru, poskytuje na dielo záruku za akosť, t.j. že dielo bude po dobu 24 mesiacov od jeho prevzatia Objednávateľom v súlade s objednávkou spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a že si zachová dohodnuté vlastnosti. Na odstránenie graffiti z povrchu ošetreného antigraffiti ochranov postačuje len čistá voda, alebo odstránie vysokotlakovou vodou. V prípade použitia chémie sa ruší 2 ročná záručná doba

16. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dodržanie 2-ročnej garancie pri nedodržaní podmienok neodstraňovať žiadne grafity ani nevykonávať žiadne čistenie inými prostriedkami z aplikovaného ochranného náteru, než tými, ktoré sú pre túto ochranu Graffco určené. 

Zrušenie objednávky,odstúpenie od zmluvy a objednávky/

zmluvy

17. O odstúpenie od zmluvy je potrebné požiadať písomne

a to elektronicky emailom na info@belservis.sk . Lehota na

odstúpenie je JEDEN servisný cyklus.

18. Objednávky/ zmluvy sa uzatvárajú na dobu neurčitú

19. V prípade zrušenia objednávky po príchode

zamestnancov dodávateľa na miesto výkonu prác, alebo

v prípade zabráneniu výkonu prác, zatajeniu skutočností

ktoré môžu znemožniť výkon prác zo strany objednávateľa

si dodávateľ nárokuje uhradenie predtým dohodnutej

a objednávateľom potvrdenej objednávky.